" เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "

Previous slide
Next slide

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
Nongbuarawae Hospital

" เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "

นายแพทย์เฉิดพันธุ์
ภัทรพงศ์สินธุ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ติดต่อเรา