ประวัติโรงพยาบาลหนองบัวระเหว

                  โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชุมชน  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน  33  ไร่เศษ  จากนายติ่ง-  นางสมพงษ์  โภคา  ประชาชนชาวอำเภอหนองบัวระเหว  เพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลของชุมชน  ในปี  พ.ศ.2531  ซึ่งมีฐานะเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลจัตุรัส  และในปี  พ.ศ. 2534  ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  10  เตียง  และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30   เตียง  เมื่อปี  พ.ศ. 2538

                  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในยุคปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  และเทคโนโลยีต่างๆ  ประกอบกับสภาพปัญหาสุขภาพชุมชนในพื้นที่ จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น   ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น รวมทั้งต้องจัดบริการสำหรับผู้รับบริการเขตรอยต่อ   ทำให้โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  ต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากความร่วมมือ…ร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน  ภาคีเครือข่าย  และด้วยการนำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลของ  นายแพทย์เฉิดพันธุ์   ภัทรพงศ์สินธุ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งแต่  ปี พ.ศ.  2532  จนถึงปัจจุบัน

                  โรงพยาบาลได้มีการพัฒนางานด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง  โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพทั้งระดับอำเภอ  ตำบล  จนเกิดผลงานที่ดีและเป็นแบบอย่างได้แก่

  1. เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA/HPH ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
  2. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเงินและบัญชีในโรงพยาบาลขนาดเล็ก  ที่ประชากรน้อย แต่ไม่ประสบปัญหาวิกฤติทางด้านการเงิน
  3. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบบริการหลักประกันสุขภาพ
  4. มีการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่ครอบคลุมทั้งทุติยภูมิ ปฐมภูมิและรายโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
  5. มีการพัฒนาโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาด  ปลอดภัย  เหมือนบ้าน  เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและเยียวยา
  6. มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คนมีความรู้ทักษะ ความสุข ความ ผูกพัน  และมีสุขภาพที่ดี  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ
  7. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว
  8. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ภายใต้แนวคิดเตียงนอนคือบ้านของผู้ป่วย (Home Ward)
  9. พัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

” เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม “

ผ้บริหาร

นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว