ITA

ดัชนีความโปร่งใส

1. การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/หริพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB11-บันทึกขออนุมัติประกาศแผนปี-62
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน มี 5 องค์ประกอบคือ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด การวิเคราห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB13-เผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน | EB12แบบฟอร์มเผยแพร่แผนจัดซื้อปี-62
 1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่บนช่องทางอืน
 2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง
 1. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
 2. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือ พิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) EB4-1-แบบ-สขร.1-เดือน-ต.ค.61 | EB4-2-แบบ-สขร.1-เดือน-พ.ย.61 | EB4-3-แบบ-สขร.1-เดือน-ธ.ค.61 | EB4-4-แบบ-สขร.1-เดือน-ม.ค.62 | EB4-5-แบบ-สขร.1-เดือน-ก.พ.62 | EB4-6-แบบ-สขร.1-เดือน-มี.ค.62 | EB4-7-แบบ-สขร.1-เดือน-เม.ย.62 | EB4-8-แบบ-สขร.1-เดือน-พ.ค.62 | EB4-9-แบบ-สขร.1-เดือน-มิ.ย.62 | EB4-10-แบบ-สขร.1-เดือน-ก.ค.62 | EB4-11-แบบ-สขร1-เดือน-ส.ค.62 | EB4-12-แบบ-ขสร.1-เดือน-ก.ย.62
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2. การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

 1. บันทึกข้อความขออนุมัตดำเนินโครงการ 1.-คำสั่ง-หมอชวนวิ่ง | 1.1-ขออนุมัติดำเนินโครงการหมอชวนวิ่ง
 2. โครงการ/กิจกรรม 2-โครงการหมอชวนวิ่ง
 3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก 3.1เชิญประชุมหมอชวนวิ่ง | 3.ผู้เข้าร่วมประชุม-หมอขวนวิ่ง
 4. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 4ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการหมอชวนวิ่ง-อำเภอหนองบัวระเหว
 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น​
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ดำเนินโครงการ eb61.1-ขออนุมัติดำเนินโครงการหมอชวนวิ่ง
 2. โครงการ eb62-โครงการหมอชวนวิ่ง
 3. รายงานประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก eb63.1เชิญประชุมหมอชวนวิ่ง | eb63.ผู้เข้าร่วมประชุม-หมอขวนวิ่ง
 4. แผนงาน/โครงกำรตำมภารกิจหลักที่เลือก eb64-โครงการหมอชวนวิ่ง
 5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม eb65ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการหมอชวนวิ่ง-อำเภอหนองบัวระเหว
 6. บันทึกข้อควำมรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น eb66-สรุปรายงาน-หมอชวนวิ่ง
 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น eb67-แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์ | 5-สรุปรายงาน-หมอชวนวิ่ง
 1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติดำเนินโครงการ
 2. โครงการ
 3. รายงานประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนิน กิจกรรมนอกสถานที
 4. ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม
 5. หนังสือรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น
 6. แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

3.การเปิดเผยข้อมูล

 1. บันทึกข้อควำมลงนำมคำสั่ง/ข้อสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น
 2. คำสั่ง/ข้อสั่งกำร มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรดำเนินกำรกำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
 3. กรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน รำยละเอียดเนื้อหำในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
 4. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำน และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 5. แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่นและ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น
 1. Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน ตำมข้อ 1) ถึงข้อ 9)
 2. แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำเผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ

4.การดำเนินงานตามภารกิจ

 1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
 2. แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
 3. Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)
 1. บันทึกข้อควำมรับทรำบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี(ที่ผ่านมา)
 2. รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี(ที่ผ่านมา)
 3. Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)
 1. บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
 2. ผลกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมที่ระบุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
 3. Print Screen จำก Web site หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ หน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)

5.การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 1. บันทึกข้อควำมลงนำมคำสั่ง และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น
 2. คำสั่ง หรือประกำศมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ
 3. กรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร ปฏิบัติงำนต่ำตำมข้อ 2) องค์ประกอบตำมข้อ 2.1-2.4
 4. หลักฐำนกำรประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ทรำบทั่วทั้งองค์กร
 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 1. บันทึกข้อควำมลงนำมประกำศ และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น
 2. ประกำศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ่าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร​

7.การจัดการเรื่องร้องเรียน

ดัชนีความปลอดจากการทุตจริตในการปฏิบัติงาน

8.การรับสินบน

ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

9.การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

10.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

11.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต