คลินิคพิเศษ

ขอบเขตการบริการ

  • ให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยจัดบริการเป็นคลินิกรายโรค เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด เป็นต้น ตามตาราง (ตารางรายเดือน)
  • ให้บริการทุกวันราชการ เวลา 00 – 12.00 น.
  • ให้บริการจัดยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังลงชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

044-897022 ต่อ 214