งานผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยนอก คือ ให้บริการ คัดกรอง ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป ในเวลาราชการ
เป้าหมาย คือ ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยยึดผู้รับบริการเป็นส่วนกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการพึงให้บริการผู้ป่วยนอกแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งในระยะก่อนตรวจ ขณะตรวจและหลังตรวจรักษา

ขอบเขตการบริการ

  1. ให้บริการผู้ป่วยนอก  ทุกกลุ่มโรคในเวลาราชการ (ยกเว้นผู้ป่วยที่รับการรักษาเฉพาะโรคที่ต้องการ การดูแลต่อเนื่องตามที่กำหนด)
  2. ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและครอบครัว
  3. ให้การบริการวางแผนการรักษาพยาบาลให้มีความต่อเนื่อง และสามารถดูแลตนเอง โดยการให้ความรู้  ฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับโรค
  4.  อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการรับบริการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

วัน/เวลาทำการ/เบอร์โทรติดต่อ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.