ITA 2567

MOIT22 3.บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Read More »

MOIT20 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More »

MOIT20 4.ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More »

MOIT20 3.รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More »

MOIT20 2.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารทราบรายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

Read More »

MOIT20 1.2โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

Read More »

MOIT20 1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More »

MOIT17 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 8 ขั้นตอน

Read More »

MOIT16 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Read More »

MOIT16 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

Read More »

MOIT16 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ 6 เดือน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บ

Read More »

MOIT15 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บ

Read More »

MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Read More »

MOIT15 1.1 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอควมเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Read More »

MOIT13 1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๖๖-๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

Read More »

MOIT12 2.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นเว็บ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Read More »

MOIT11 6. บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Read More »

MOIT11 5. ภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Read More »

MOIT11 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Read More »

MOIT11 3. รายงานการประชุมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Read More »

MOIT11 2. รายงานประชุมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Read More »

MOIT10 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

Read More »

MOIT8 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

Read More »

MOIT8 2. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

Read More »

MOIT7 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง)

Read More »

MOIT7 3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง)

Read More »

MOIT7 2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง)

Read More »

MOIT7 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่

Read More »

MOIT3 ข้อ 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Read More »

MOIT2 ข้อ18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

Read More »

MOIT 1.3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 มีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อ 2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน)

Read More »