MOIT22 1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์