MOIT21 4.ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567