MOIT17 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 8 ขั้นตอน