MOIT17 3.บันทึกที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน