MOIT16 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)