MOIT11 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗