MOIT12 3.มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗