เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)