MOIT14 ข้อ 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ