MOIT4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566