ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด