เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชทรมจริยธรรม คุณธรรม ของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว