แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565