แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565