แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565