แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3)