บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน