แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด