แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR:Cardiopulmonary Resuscitation) โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕”