บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR:Cardiopulmonary Resuscitation) โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕