แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565