สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565