สรุปผลการจัดหาพัสดุ(แสดงแบบ สขร. 1)ประจำเดือน เดือนธันวาคม 2564