เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ปีงบประมาณ 2565