ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) ประจำปีงบประมาณ 2565