ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ คือ รถพยาบาลขั้นพื้นฐาน (รถตู้) เคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)