ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)