2.1 ประกาศเจตนารมณ์ รพ.หนองบัวระเหว 23 ธันวาคม 2562