การซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2560 โรงยาบาลหนองบัวระเหว ได้ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย โดยได้เชิญเครือข่ายต่างๆ เช่น ป้องกันสาธารณภัยอำเภอ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว การไฟฟ้าอำเภอหนองบัวระเหว การประปาหนองบัวระเหว มูลนิธิสว่างคุณธรรม  สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ฯลฯ มีการซ้อมสถานการณ์ไฟไหม้ที่หน้าคลังยา และมีผู้ติดในสถานที่ไฟไหม้ จำนวน 3 คน