สุขภาพจิต

ให้บริการปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวตามสภาพปัญหาและความต้องการ

ขอบเขตการบริการ

 1. ให้บริการปรึกษาผู้ป่วยนอกทั่วไปที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 2. ให้บริการปรึกษาผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ  หญิงตั้งครรภ์  ก่อนและหลังเจาะเลือด
 3. ให้บริการปรึกษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด  เช่น บุหรี่  สุรา
 4. ให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ประสานงานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง
 5. ให้บริการปรึกษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อน
 6. ให้บริการและประสานแก่เด็กและสตรีที่ถูกทำรุนแรง
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   ได้แก่  สนับสนุนการให้บริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกาย  จิต  สังคม  แก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. เตรียมความพร้อม การให้บริการ เช่น การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ หรือสถานที่
 2. ประเมิน/วางแผนการให้บริการ
 3. ให้บริการคำปรึกษา
 4. จำหน่าย เช่น การส่งพบแพทย์ หรือส่งต่อโรงพยาบาลเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

044-897022 ต่อ 128

095-6169886