ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ให้บริการแพทย์แผนไทย เผยแพร่ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับ  นำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ขอบเขตการบริการ

 ด้านบริการแพทย์แผนไทย 

              ให้บริการตรวจรักษาโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ่ายยาสมุนไพรทั้งแบบสำเร็จรูปและยาปรุงเฉพาะรายโรคสะเก็ดเงิน ดูแลมารดาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ดูแลน้ำนมมารดา  และจัดทำหัตถการ นวด อบ ประคบสมุนไพร สุมยา พอกยา เผายา ตามความเหมาะสมของโรค ลงเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

– ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

              สำรวจ ขึ้นทะเบียน ต่ออายุการเป็นหมอพื้นบ้าน ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการใช้สมุนไพรแก่ประชาชน  อนุรักษ์พันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

044-897-022 ต่อ 314

ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกเวชกรรมแผนไทย