ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองบัวระเหว  โดยให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น. ดังนี้

 • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 30 – 12.00 น. ทุกวัน
  • โดยมี นพ.นรุตม์ อภิชาตอำมฤต ออกตรวจทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
 • เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้บริการเชิงรุก พัฒนาระบบงาน00 – 16.30 น. ของทุกวัน
 • แพทย์แผนไทยให้บริการตรวจรักษา ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
 • กายภาพบำบัดให้บริการ ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 2 และ 4
 • คลินิกเฉพาะโรค
  • คลินิกเด็กดี ให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจพัฒนาการ วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 และ 4
  • คลินิกฝากครรภ์ ให้บริการฝากครรภ์และตรวจอัลตราซาวน์ทุกวันพุธ
  • คลินิกมารดาหลังคลอดและบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุกวันพุธ
  • คลินิกแพทย์ผสมผสาน                        ทุกวันศุกร์
  • คลินิกโรคเรื้อรัง
   • วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 1      จ่ายยาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 2 และ 3
   • วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 2      จ่ายยาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 5 และ 6
   • วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 3      จ่ายยาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 8 และ 9
   • วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 4      ตรวจรักษาโรคเรื้อรังที่ศูนย์สุขภาพชุมชน
  • รายชื่อหมอครอบครัวประจำหมู่บ้าน
   • นางนวลนิตย์ วัดขาว ดูแลประชากรหมู่ที่ 1 2 และ 3
   • นายสานิด ศรีวงษ์ชัย ดูแลประชากรหมู่ที่ 4 5 และ 6
   • นางอภันตรี บุตรดี          ดูแลประชากรหมู่ที่ 7 8 และ 9
  • การให้บริการเชิงรุก โดยทำงานร่วมกับอสม. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่