ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง

  • ให้บริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น
  • เยี่ยมบ้านผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องในเขตอำเภอหนองบัวระเหว
  • รับปรึกษาปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วยดูแลต่อเนื่อง จากผู้ป่วย ญาติ และทีมสาธารณสุขในพื้นที่
  • เตรียมความพร้อมญาติทั้งความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
  • ให้บริการเบิกจ่ายและยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงผู้ป่วย ชุดทำแผล เป็นต้น