ผู้ป่วยใน

ตึกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ บทบาทในการดูแลคนไข้ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทุกประเภท เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โดยมีการดูแลร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ เพื่อที่จะให้การรักษา ให้การพยาบาล และฟื้นฟูคนไข้ให้เหมาะสมตามแต่ละสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย

หน้าที่

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลแบบองค์รวมตลอด 24 ชม. อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ขอบเขตการบริการ

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาล 24 ชม. ครอบคลุมผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม เด็ก  หลังคลอด และอื่น ๆ ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง และส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
  2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็น การดำเนินการของโรครวมทั้งการพยากรณ์ของโรค โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษา
  3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย