ติดต่อเรา

หมายลขโทรศัพท์ 044 – 097022 เบอร์แฟกซ์

เบอร์ สถานที่ เบอร์ สถานทีี่
111 ห้องบริหารงานทั่วไป 127 ห้องรับบัตร(ทันตกรรม)
113 ห้องฉุกเฉิน(ER) 131 ศูนย์ (CCC)
114 ห้องทันตกรรม 132 ห้องเก็บเงิน
115 ประชาสัมพันธ์ 211 กลุ่มการพยาบาล
116 ห้องบัตร 212 กลุ่มการพยาบาล
117 ห้องตรวจ 213 ห้องรอคลอด
118 ห้องชันสูตร 214 คลินิกพิเศษ
119 ห้องยา 215 ห้องส่งเสริมสุขภาพ
120 ห้องสุขภาพจิต 216 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
122 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 217 ห้องเอ็กซเรย์
123 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 218 ตึกผู้ป่วยใน
124 ศูนย์ประกันสุขภาพ 220 คลินิกนมแม่
125 กายภาพบำบัด 221 ห้องพัฒนาการเด็ก
126 ห้องสมุด/งานพัฒนาบุคลากร 314 ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ติดต่อเรา