MOIT21 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567