MOIT19 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน