MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)