MOIT15 2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗