เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗