MOIT5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2)