MOIT8 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย