แผนปฏิบัติการส่งเริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566