บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด